Το έργο με τίτλο «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων» χρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Γενικά Στοιχεία Έργου
Ημερομηνία Ένταξης: 05/06/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου Ένταξης: 152.130/ΨΣ6723-Α2
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φορέας Λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ